ข่าวสาร ดอทอะไร

.th & .ไทย registration system maintenance

(19 Aug 2020)

.th & .ไทย registrar (ทีเอชนิค) จะปิดปรับปรุงระบบจดทะเบียนและจัดการชื่อโดเมนชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. โดยท่านจะ ไม่สามารถช้บริการจดทะเบียนและจัดการชื่อโดเมน .th และ .ไทย ในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ การปิดปรับปรุงระบบจดทะเบียนและจัดการชื่อโดเมนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดเมน และชื่อโดเมนของท่านยังคงใช้งานได้ตามปกติ

Please be aware that .th & .ไทย domain registration and management services will be temporarily unavailable on Saturday, 22 August 2020 from 9:00am to 4:00pm while THNIC performs system maintenance.

Note: This domain registration and management system maintenance will not affect your domain name usage as service will operate as usual during the said period.


.th domain name contacts update

(11 Aug 2020)

ดอทอะไรขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ทีเอชนิค (ผู้ดูแลฐานข้อมูลการจดทะเบียนโดเมน .th) ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ติดต่อชื่อโดเมนใหม่ จากเดิมทีเอชนิคจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ติดต่อแบบรวม และรูปแบบใหม่จะแยกเป็น เลขที่ ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์

เนื่องด้วยในระบบจดทะเบียนโดเมนของดอทอะไร ได้มีการจัดเก็บที่อยู่ติดต่อในรูปแบบที่แยกอยู่แล้ว ดอทอะไรจึงจะดำเนินการส่งข้อมูลโดเมนภายใต้ .th เข้าไปที่ระบบของทีเอชนิค เพื่อให้ข้อมูลที่ทีเอชนิคถูกต้องตามรูปแบบใหม่ดังกล่าวนี้ในระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือ ข้อมูลโดเมนของท่านในระบบ Whois จะมีวันที่อัพเดทข้อมูล (Updated date) เปลี่ยนแปลงไปตามวันที่ที่ดำเนินการดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่จึงเรียนแจ้งมาเพื่อให้ท่านทราบล่วงหน้า หากท่านมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ support@dotarai.co.th

DotArai will do .th domain name's contact update for all .th domain names during 11 - 15 August 2020 to compile with a new .th domain name contact information format. In doing so, the update date of the .th domain names in the Whois database will be changed accordingly. Note: no other domain name information will be effected.

Extend waive redemption fee period of .th

(14 May 2020)

พื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้ใช้บริการ .th ทีเอชนิคและดอทอะไร ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

In order to assist .th domain name owners to cope with the economic effect from COVID-19 outbreak, .th registry, registrar and DotArai decided to extend waive redemption fee period of .th until December 31, 2020.

.th & .ไทย Domain Name Registration Policy Revision: May 2020

(14 May 2020)

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้ “นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม พ.ศ. 2563” เพื่อเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมนในนโยบายข้อที่ 8 (หน้า 6/9) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง)

Thai Network Information Center (THNIC) Foundation has promulgated the .th & .ไทย Domain Name Registration Policy Revision: May 2020 to include redemption fee in clause 8 (page 6/9) which will be effective from 1 June 2020 onwards (this policy does not apply retroactively)

Withholding tax

(15 Apr 2020)

กระทรวงการคลังได้ประกาศออกกฎกระทรวงฉบับที่ 361 แก้ไขประมวลรัษฎากร เรื่องการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3% เหลือ 1.5% ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย.2563

ทางดอทอะไรขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการที่ต้องการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ใช้อัตรา 1.5% ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr361.pdf

DotArai will adopt the 1.5% withholding tax rate for all services during 1 April - 30 September 2020 due to the announcement of the Revenue Department at https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr361.pdf.

.th and .ไทย lifecycle

(5 Mar 2020)

ดอทอะไรขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่าทางทีเอชนิคได้มีการเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตชื่อโดเมน .th และ .ไทย และกำหนดให้มีค่าธรรมเนียมกู้คืนชื่อโดเมน ซึ่งจะส่งผลต่อโดเมน .th และ .ไทย สำหรับลูกค้าของบริษัท ดอทอะไร ดังต่อไปนี้

1. โดเมนจะมีอายุสูงสุดได้ 10 ปีเท่านั้น จะไม่สามารถจดทะเบียนหรือต่ออายุโดเมน ที่ทำให้โดเมนมีอายุเกิน 10 ปีได้

2. โดเมนที่จดทะเบียนเกิน 5 วัน ไม่สามารถลบและจดโดเมนใหม่ในทันที เนื่องจากระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการลบโดเมนคือ 35 วัน (Redemption Grace Period 30 วัน + Pending Delete Period 5 วัน)

3. โดเมนที่จดใหม่ไม่เกิน 5 วันแต่สะกดชื่อโดเมนผิด สามารถขอลบและจดทะเบียนโดเมนใหม่ได้(ภายใน 5 วัน)โดยไม่มีค่าจดทะเบียนเพิ่ม

4. โดเมนที่ไม่ได้รับการต่ออายุภายใน 15 วัน จะถูกระงับการใช้งานชั่วคราว

5. โดเมนที่ไม่ได้รับการต่ออายุภายใน 30 วัน จะถูกลบและมีค่าบริการในการกู้คืนโดเมนจำนวน 1,600 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ระบบจดทะเบียนของดอทอะไรจะทำการแจ้งเตือนก่อนโดเมนหมดอายุ 45(สี่สิบห้าวัน) 30(สามสิบวัน) 15(สิบห้าวัน) 7(เจ็ดวัน) และ 1(หนึ่งวัน) และมีการส่ง SMS แจ้งเตือน ณ วันที่โดเมนหมดอายุ (หากท่านต้องการให้ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS กรุณาใส่เบอร์มือถือในส่วนโปรไฟล์ของท่าน) นอกจากนั้นจะมีอีเมลแจ้งเตือนเมื่อโดเมนไปหมดอายุแล้ว 3(สามวัน) และ 7(เจ็ด) วัน ตามลำดับ

การระงับการใช้งานชั่วคราวและการเข้าสู่ช่วงการกู้คืนโดเมน .th จะมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 นี้ แต่การคิดค่าบริการกู้คืนโดเมนจะเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม https://faq.dotarai.co.th/index.php?action=faq&cat=14&id=62&artlang=th

THNIC announced the procedure update for domain name renewal and domain name restoration due to adjustment of .th and .ไทย lifecycle. This update will take effect on March 28, 2020. Please be informed that

• A newly registered domain name, no longer than 5 days, is allowed to delete and re-register one more time with no additional charge unless in case of adding number of registration year. For example, in case of incorrect spelling or inaccurate record of significant information. The re-registration must be done within 5 days after the domain name is deleted. If delayed, there will be another charge of registration fee.

A domain name older than 5 days cannot be deleted and re-register immediately. It will be available for new registration after 35 days.

If a registered domain name is deleted before the end of its regular domain name life cycle, the domain name will enter into the Redemption Grace Period for 30 days, follow by the Pending Deletion Period for 5 days.

For information, please visit https://faq.dotarai.co.th/index.php?action=faq&cat=14&id=62&artlang=en

2-Factor Authentication ระบบเพิ่มความปลอดภัยในการ Login เข้าใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์

(13 Feb 2020)

ดอทอะไรได้พัฒนาระบบ login ด้วยการยืนยัน 2 ขั้นตอน (2-factor Authentication) โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการเปิดใช้งานได้จาก https://faq.dotarai.co.th/index.php?action=artikel&cat=38&id=61&artlang=th

To enhance security for customer's login account, DotArai provides 2-factor authentication system which customers can personally turn on/off. Please visit https://faq.dotarai.co.th/index.php?action=artikel&cat=38&id=61&artlang=th for steps.